Wednesday, April 29, 2015

De nominerte til ildsjelprisen 2015

Vi har i alt mottatt 14 gode forslag til ildsjelprisen 2015. Alle forslagene er tatt vare på og vi vil komme tilbake til flere av disse neste år. Dagsaktuelle forslag er prioritert. De 6 nominerte i 2015 er alfabetisk rekkefølge:

Espen Klouman Høiner og gjengen som laget Nesoddspelet
Det er en gjeng skuespillere/venner som gikk ut av Teaterskolen i 2011 og lagde teatergruppa Fjerde klasses produksjoner. En av dem var nesoddgutten Espen Klouman Høiner som ivret for at gjengen skulle lage et spel om sopelimebygda. Han lagde manus og var nok en som holdt gløden levende og var med å dro spelet fram til suksess.

Arne Johansen og arbeidsgjengen (Espen Solvik, Tom Michaelsen og Erik Tomter) på Teknisk avdeling, avdeling Vann og Avløp for
- å ha rehabilitert vannrør og spillvannsrør i forbilledlig samarbeid med befolkningen. Samtidig som jobben har blitt gjort har avdelingen ytt en service utover det vanlige med sin kunnskap, pedagogikk og vennlighet. - å ha vært foregangsmenn på nasjonalt plan, ved å ha  brukt en teknologi som både er kostnadsbesparende og meget miljøvennlig. Det er en ny metode som skifter rør fra kum til kum uten å grave.


Wibecke Holm Jøsang og Alexander Lange fra Nesodden judoklubb, judo for funksjonshemmede.
De har tro på ressursene i alle mennesker og de bruker av fritida si for å bevise det.
Som den første judoklubben i landet med tilbud for mennesker med funksjonshemming har Nesodden judoklubb under Sensey Alexander Langes hovedledelse blitt en kompetanseklubb.
Idrettsutøverne får muligheten til å utvikle seg og sine ferdigheter, kjenne mestringsglede innenfor rammer med realistiske krav, i et godt og inkluderende idrettsmiljø med begeistrede mennesker.

Gro Ladegaard og Bjarne Norbeck som representanter for gjengen bak Nesoddposten.no. Å starte et idealistisk nettavisprosjekt basert på dugnad er en langt større arbeidsoppgave enn folk flest vet. Avisen er en del av et demokratiprosjekt med sikte på å sette de kommunale beslutningsprosessene under lupen og medvirke til å åpne rommet for innbyggerne til å delta og styre de politiske prosessene.

Pål Erik Plaum for innsatsen i Estlandsaksjonen. Det har fra 2001 blitt mange trailerlass fra Nesodden til Estland. Idealistisk og jordnært solidaritetsarbeid.

Siri Harr Steinvik og Kathrine Rath som aktivister for å bevare Skoklefaldskogen. Mødre i nærmiljøet som har engasjementet rundt biologisk mangfold, kulturminner og barns rett til å oppleve er viktig. Å gi seg i kast med kommunalt byråkrati, fylkesmenn og utbyggere er krevende. På en sosial måte satte de saken på dagsorden, bl.a. gjennom samarbeid med Historielaget og andre om å lage en meget godt besøkt familiedag med isskjærertema i Skoklefaldskogen i februar.

Utdelingen blir ca kl 16:00 fredag under 1.mai-arrangementet i Tangenten.

Nesodden Rødt
Geir Christensen

Monday, April 27, 2015

Hva mener Venstre om velveier?

Asgerds vei i vinter
Gaute Voigt-Hanssen, Venstres tredjekandidat til valget, går til frontalangrep på privatiseringen av veivedlikeholdet. Han er aktiv vel-mann og synes kommunen bør ta over ansvaret for veilys, strøing og vedlikehold. Det er strålende at det kommer nye krefter i politikken som vil omgjøre det håpløse vedtaket om vintervedlikehold av velveiene. Vi ser fram til et samarbeid med Voigt-Hanssen om denne saken. Allikevel vil vi utfordre Hanssen på et punkt.
Venstre har tilhørt det flertallet (sammen med AP og Høyre) som har gitt grønt lys til rådmannen om å slutte med vintervedlikehold. Venstre stemte for et budsjett for 2015 med kr 0,- til brøyting av velveier. Se http://www.nesoddposten.no/vedlikehold-av-velveier-hva-politikerne-lovet-og-hva-de-gjorde/#more-230
Venstre stiller med samme førstekandidat som sist og som har stemt for avvikling av vintervedlikeholdet. Hva annenkandidaten mener, vet vi ikke. Men Venstre har to kommunestyremedlemmer og det er sannsynlig resultat også ved valget i år. Er det ikke en fare for at Hanssen vil føre valgkamp for et parti som kommer til å gå mot ønsket hans? Hvordan kan han sikre at Venstre snur og støtter vellene i denne saken?
Kjellaug Myhre
Geir Christensen
Rødt

Friday, April 17, 2015

Ny plan for klima- og biologisk mangfold: Uten kontrollerbare målI 2009 vedtok Nesodden kommune en forholdsvis ambisiøs Klima-, Energi- og Miljøplan. Sentralt var reduksjon i klimagassutslipp. Tiltakene var konkreteog det skulle rapporteres om dem  årlig. Nesten ingen rapporter har kommetog ingen undersøkelser om vi er på vei mot reduksjon i utslippene. Det kan virke som arbeidet med klimaspørsmål stoppet opp etter siste kommunevalg. 


Nå kommer nytt forslag til plan. Her mangler en oppsummering av de tiltakene som er vedtatt, hvordan de er satt ut i livet, og hvordan de virker.
Nesten alle konkrete målsettinger fjernet i det nye forslaget.

Fra konkrete mål til gode ønsker

Nesodden kommune skal legge til rette for at kollketivtrafikkandelen innen kommunen skal  dobles fra dagens nivå innen 2015 står det i dagens plan. Det kan måles og tiltak vurderes hvis utviklingen går feil vei. Men for framtiden skal kommune legge til rette for at kollektivtrafikkandelen øker
Hva i all verden innebærer det? At kommunen har gjort sitt ved å sende et brev til RUTER i ny og ned?
Sykkelbruken skulle dobles, men nå skal kommunen legge til rette for at den øker...
På hvilke måter skal kommunen "legge til rette"? Og hvilke mål har man for økningen?
Bildelingsordning skulle etableres, nå skal det "vurderes"...  
Kommunale biler  skulle byttes ut med el eller lavutslippsbilder innen 2020. Nå skal det gjøres "fortløpende".
Og slik fortsetter det. Konkrete mål er erstattet med fromme ønsker og gode - totalt uforpliktende - hensikter. (Og vi vet alle hvor veien med de gode ønsker fører...)

Alle målbare oppgaver er byttet ut med "vurderes" eller "tenkes" på.    Nytt av året er et tillegg om biologisk mangfold. Her definerer ikke engang planen noe mål om at vi skal bevare alle arter vi har på Nesodden. Av tiltakene er det ingen som er konkretisert slik at vi kan måle utviklingen. 


Kyotoprotokoll eller virkelige endringer?


 
Det er skremmende at TMP-utvalget nesten enstemmig kan gå inn for å erstatte virkelige klimatiltak med en papirtiger helt uten tenner. Formannskapet var mer kritisk og anbefaler kommunestyret å sende saken tilbake. Forslaget satt litt langt inne for Høyre. Så får vi se i kommunestyremøte 23 april om det vil be om en plan som kan bidra til å løse klima- og miljø-utfordringene eller om flertallet er fornøyd med en samling vakre ord og - gode hensikter.
 

Geir Christensen

RødtTuesday, April 14, 2015

TONJE WESTBYS MYTER

Gjesteblogger: Kjellaug Myhre
 
I sin kronikk i Amta 26/2  tar Arbeiderpartiets gruppeleder i Nesodden kommunestyre, Tonje Westby, opp utsagn fra Tonje Gjevjon, som  hun karakteriserer som "myter", åtte i tallet. Rødt vil i det følgende holde seg utenfor disputten mellom Gjevjon og Westby og fokusere på en del utsagn fra Westby - utsagn som i høyeste grad angår Rødts politikk, og som går på forsøk fra Westbys side på å sverte Rødts omdømme. Derfor til Westbys "myter" - på rekke og rad: 
 Westby:  "Første myte   
er at uenigheten i kommunestyret skyldes personkonflikter og ikke politikk. Fakta er at partiene har ulike lokale partiprogram, altså ulike politiske løsninger. Mens SV og Rødt vil være tilbøyelige til å la vern gå foran vekst i de fleste situasjoner, vil Arbeiderpartiet styre en utvikling som kommer." 
 
Det er riktig at Rødt ønsker å ta tilbørlig hensyn til det Westby med en samlebetegnelse kaller "vern": Vern om hundremeterskoger, spennende lekeområder,  de få grønne lungene som er igjen, biologisk mangfold, rødliste- og andre truede arter osv, kort sagt: Rødt arbeider for en noe langsommere utbyggingstakt enn Arbeiderpartiet, Høyre og Frp. Når vi gjør det, dreier det seg om å forsøke å bevare den karakteren som gjør at Nesodden er nettopp - NESODDEN.  
 
Arbeiderpartiet vil "styre den utvikling som kommer", skriver Westby. Rødt vil også styre, men styre slik at utviklingen ikke "kommer". For utviklingen kommer ikke av seg selv. Her dreier det seg i høyeste grad om politikk. Det er IKKE en skjebnens tilskikkelse at så mye og så mange som overhodet mulig skal trenges sammen på 3% av Norges landareale, i Oslo og de omkringliggende kommunene. At Rødt forsøker å motarbeide den voldsomme sentraliseringspolitikken, bør kunne møtes med respekt for annerledes tenkning, ikke den evinnelige "ansvarlig"(Ap) / uansvarlig (Rødt og denslags) - demagogikken. Det er ved å respektere at andre partier har alternative løsninger for utviklingen av Nesodden som et godt sted å leve for alle, at man skaper god tone og unngår "personkonflikter". For øvrig er Rødt enig i at debattene i Nesodden kommunestyre stort sett handler om uenighet i politikk. Det skulle også bare mangle!  
Westby: "Andre myte er at samarbeid mellom H og Ap på Nesodden er unikt. Fakta er at i svært mange av landets kommuner samarbeides det på tvers av tradisjonelle politiske skillelinjer.  Lokalpolitikk er noe helt annet enn rikspolitikk. Det dreier seg ofte om "fra-sak-til-sak-samarbeid".
For sin del har Rødt samarbeidet med absolutt alle de partier som er representert i kommunestyret. Selv om man har grunnleggende ulikt politisk ståsted, kan man ha sammenfallende syn i enkeltsaker. Som for eksempel når det gjelder døgnlegevakt, veivedlikehold og bevaring av hundremeterskoger.  Det som muligens er noe spesielt på landsbasis - uten at Rødt har brukt ressurser på å fremskaffe statistikk på det -  er hvor JEVNT og TRUTT Ap og Høyre stemmer sammen her på Nesodden. Det dreier seg om nærmere 80 prosent av avstemningene.  
Westby: "Tredje myte   er at det er «ondt blod» mellom politikere på Nesodden.Fakta er at det er et godt samarbeid på tvers av partigrensene og stort sett en god tone i kommunestyret."
 
Rødt kan være enig i at tonen vanligvis er kollegial mellom Nesoddens lokalpolitikere. Stort sett tar man ballen og ikke representanten. Dessverre forekommer det overtramp som ikke er politikere - eller "folk flest," for den del - verdig. Et grovt tilfelle - fra en AP-representant - har vært Amta-sak tidligere. At det ble forsøkt vridd til en sak om habilitetsreglene, skjulte ikke det faktum at det dreide seg om mangel på elementær folkeskikk. Selvsagt kan slikt sette "vondt blod". Det tjener de to representantene som ble utsatt for grove, usaklige angrep fra kommunestyrets talerstol til ære at de var rause nok til å legge saken bak seg. 
 
Som eksempel på godt samarbeid over partigrensene, nevner Westby: "Vi fikk til et bredt samarbeid om budsjettet for 2015, hvor kun Rødt stemte mot."
 At Rødt stemte imot det omforente budsjettet, har selvsagt sin årsak i at vi har andre prioriteringer. Vi har gjennom tidene måttet tåle mange usaklige angrep fordi vi har fastholdt vårt eget budsjett. Spesielt har Westby angrepet oss 1) fordi vi bare sier nei og ikke har hatt noe alternativ, 2) for at vårt budsjett ikke har inndekning. Ingen av påstandene stemmer, det ville Westby og andre ha sett dersom de hadde tatt seg bryet med å studere våre alternativer. Seriøst. Slik Rødt har gjort med flertalls-budsjettene. At man ser ulikt på prioriteringene, er en ærlig sak. Og da ville det ha vært en fordel om Rødts alternative budsjett hadde blitt studert med like stor respekt som vi i Rødt studerer flertallets.   "Noen enkeltpolitikere har en mer aggressiv retorikk enn andre. Det får vi tåle," skriver Westby. Da faller jeg for fristelsen å parere: Og noen enkeltpolitikere har en mer arrogant retorikk  enn andre. De får vi andre tåle.   Westby: "Fjerde myte   er at Ap er fullt av pamper som har sittet i kommunestyret siden tidenes morgen og ikke vil endre seg. Fakta er at Ap har byttet ut hele gruppa i løpet av de siste tre periodene. "
Denne påstanden fra Westby har Rødt ikke funnet grunn til å bruke ressurser på å undersøke nærmere.Vi går ut fra at det Westby sier, er riktig. I alle fall for Nesoddens del. Og det er Nesodden det dreier seg om her.
Ny påstand fra Westby: "Sammen med noen få av småpartiene er vi de eneste som har det (i.e. byttet ut hele gruppen, min anmerkning). SV og Rødt har lokalpolitikere som har sittet i fem og seks perioder. Det er derfor urimelig å anklage Ap for  (å) opprettholde gamle konfliktlinjer."
SV snakke for seg selv.  Westby burde ha tatt seg bryet med å sjekke den listen en av hennes partifeller forlangte fra ordføreren i fjor høst, der det skulle angis hvor lenge hvert enkelt kommunestyremedlem hadde sittet i kommunestyret. Om ordføreren efterkom "bestillingen", vet ikke vi i Rødt. Vi syntes det var uinteressant. Men vi SVARTE lojalt. Westby rådes derfor til å notere seg: Geir Christensen og Rønnaug Stensrud er begge i sin andre valgperiode. 1. vararepresentant Kjellaug Myhre, som jevnlig møter for Stensrud, er  i sin første valgperiode. 
 
Westby: "Femte myte   
er at politikk ikke også dreier seg om makt. Fakta er at makt betyr mulighet til å gjennomføre. Alle politiske partier burde søke å gjennomføre den politikken velgerne deres har stemt på. Politiske partier skylder faktisk sine velgere å søke makt. Gjør man ikke det sitter man kun i posisjon for egen glede. Uten flertall alene søker vi konstruktive løsninger i fellesskap."
Her kolporterer Westby en rekke selvfølgeligheter, som enhver politiker burde kunne stå for.  De lates ukommentert. 
 
Westbys bidrag til å holde en god, kollegial tone i kommunestyret lyder som følger: "Alternativet er, slik dessverre enkelte velger, å drive aksjonspolitikk hvor man er mer opptatt av å påpeke andres feil og mangler."
Dette er ikke engang en insinuasjon, det er en grov beskyldning for å forsøke å trekke andre politikeres motiver i tvil. Det burde Westby holde seg for god til.   
Westby: "Sjette myte  
er at vi ikke trenger å forholde oss til budsjettrammer. Fakta er at AP er et ansvarlig parti som er opptatt av kommunens muligheter til å yte gode tjenester i årene som kommer. Vi kan derfor ikke budsjettere slik Rødt alltid gjør. De finner ingen økonomisk dekning for alle de gode formålene, men «løser det» ved å si at staten må betale. Enhver ansvarlig politiker vet at dette er en håpløs tilnærming.
 
Og så kom det - slik det pleier å gjøre - en bredside mot Rødts "uansvarlighet". Vi er vant til det fra Westby og gråter ikke hodeputen våt om nettene av den grunn. På hvilken måte Westby mener disse stadige uterlighetene bidrar til god tone, har Rødt til gode å forstå. Istedenfor å spekulere i denslags finner jeg det betimelig å minne Westby om følgende: Den konkrete saken der Rødt tok initiativ til å kreve at staten dekket et tap den hadde påført kommunen, dreide seg om "Samhandlings"reformen. Tapet ble anslått til rundt 20 millioner kroner  for Nesoddens vedkommende. Forslaget om å sende krav til Stortinget ble ENSTEMMIG vedtatt. Hvorledes dette ble fulgt opp, er en annen sak. Det er ordførerens ansvar.
"Arbeiderpartiet mener vi skylder de menneskene som har stemt på oss å gjøre det beste vi kan med de rammene vi har. Debatten om hva staten skal betale tar vi også i Stortinget. Hadde Arbeiderpartiets opplegg for statsbudsjett blitt vedtatt i høst hadde Nesodden fått 6.39 millioner mer. Det er politikk, ikke protest," messer Westby.
Rødt finner ingen grunn til å velge side i konkurransen mellom opposisjonen og de blå-blå om hvem som er snillest mot kommunene. Det grelle faktum er at helt siden 1990-tallet er kommunene blitt pålagt stadig nye oppgaver uten at det har fulgt tilstrekkelige økonomiske midler med. Det gjaldt under "borgerlig" styre, det gjaldt under de rød-grønne, slik det gjelder under de blå-blå. 
 Westby: "Syvende myte  
er at AP samarbeider tett med Frp og Høyre. Fakta er at det er kun budsjettene vi har samarbeidet om. Mens SV, MDG og Rødt har hatt felles gruppemøter før kommunestyret, har AP og H ofte funnet felles løsninger gjennom debatten i kommunestyret. 
Forsøket på å tilbakevise at AP samarbeider tett med Høyre på Nesodden, frister smilebåndet mer enn den seriøse siden av meg. Hvorfor inngikk AP og Høyre samarbeidsavtale efter valget i 2011 da? FORMENE for samarbeid kan selvsagt være så ymse.  
Igjen kolporterer Westby selv en myte, ): at SV, MDG og Rødt skal ha hatt "felles gruppemøter før kommunestyret" :  SV, MDG og Rødt har ingenlunde hatt faste felles gruppemøter før kommunestyremøtene, det har dreid seg om ad hoc konsultasjoner når det har vært hensiktsmessig. OM vi hadde hatt slike gruppemøter, hva i all verden skulle nå være feil med det, forresten?  
 
"At Frp som regel følger etter de større partiene og stemmer med, kan AP vanskelig stilles til ansvar for. Vi synes ikke våre forslag blir dårligere av at flere stemmer for de. Frp har knapt fremmet et eget forslag i kommunestyret denne perioden," fortsetter Westby.
Som forutskikket kommenterer jeg ikke Gjevjons innlegg spesifikt, det er Westbys jeg finner det formålstjenlig å konsentrere meg om. Derfor: Som alle andre partier har også Rødt stemt sammen med Frp i konkrete saker. Det er nok å nevne døgnlegevakt og veivedlikehold. Det er da vel ingenting å forsøke å bortforklare? Rødt er like fornøyd med konstruktivt samarbeid over partigrensene som Ap. 
 Endelig, Westby: "Myte åtte  er at folkeavstemninger er mer demokratiske enn et representativt demokrati. SV og Rødt ser ut til å være av den oppfatning at vanskelige spørsmål best løses ved å legge de ut i folkeavstemning. Fakta er at folkeavstemninger har en tendens til å mobilisere de som ikke ønsker endring. Skal vi få til en styrt utvikling av Nesodden er vi avhengige av politikere som tar det ansvaret de er tildelt som folkevalgte. Da nytter det ikke å overlate vanskelige spørsmål til folkeavstemning."
Westby forsøker her å vri folkeavstemnings-instituttet i retning allmenngjøring. Det vi i Rødt anser som riktig, er folkeavstemning  i helt spesielle saker. Hva AP mener om folkeavstemninger, har vi fremdeles i minne, etter at partiet lot som det godtok folkeavstemning om ordfører og deretter løp fra resultatet ved lokalvalget i 2011. Rødt anser ikke at representativt demokrati utelukkende består i at folket (demos) putter en stemmeseddel i urnen hvert annet år.
 
Ekte demokrati er vanskelig å definere på en uttømmende måte. Men styresettet blir i alle fall ikke MINDRE demokratisk av at man, i store, konsekvenstunge saker spør velgerne hva de mener også I LØPET AV valgperioden. Det dreier seg om å ha tillit til og respekt for sine velgere og deres dømmekraft. Verken mer eller mindre.  
Det er stor forskjell på demokratisk maktutøvelse og ren maktarroganse. 

Thursday, April 9, 2015

Skoklefaldstien bygges mot alle innsigelser

Gjesteblogger: Kjellaug Myhre
 
Statens midler til Aksjon trygg skolevei er tiltenkt nettopp det – trygg skolevei. Når så administrasjonen søker om midler til å utbedre det som nå uten blygsel kalles TURSTIEN, nøyer seg med å orientere Utvalg for teknikk, miljø og plan (TMP) i mars 2014 og saken så dukker opp som lyn fra klar himmel 25 timer før den MÅ hastebehandles i desembermøtet, går det ut over alle grenser for anstendig – og reglementert - saksbehandling.
 
 At påstanden om at Nesodden ville miste midlene dersom man ikke vedtok saken pronto, viste seg å være en sannhet med store modifikasjoner. Dessuten var det mange møter i TMP mellom mars og desember., og like mange muligheter for å presentere saken på vanlig måte, for normal saksbehandling – og saksgang.  Og hva er en trafikksikkerhetsplan verd når den glatt ignoreres?
Altså gikk millioner til TURSTI istedenfor til Aksjon trygg skolevei. Men historien slutter ikke der. Selvsagt. Kommunestyret vedtok 26. mars d. d. å.å bevilge 900.000 ekstra til turveien.  Og det i en budsjettsituasjon som er vanskeligere enn på nærmere 30 år, skal vi tro kommunens økonomisjef. Og det kan vi. 
 
Nesodden har mange farlige skoleveier.  Så farlige at det kommer til å skje nye ulykker. Det området turstien ligger i, har trygge skoleveier på begge sider. Barna har dessuten gått trygt til og fra skolen gjennom Blåbærskogen i alle år. Som den lå, hadde det vært tilstrekkelig med beskjeden oppgradering i form av opprydding og noen klopper. De politikerne som bruker millioner fra Aksjon trygg skolevei og gir en betydelig ekstraordinær bevilgning av et kommunebudsjett der det er skåret inn til beinet, påtar seg et stort ansvar. Hva skal de svare foreldrene når et barn neste gang blir skadet på skoleveien? At vi har så flott turvei gjennom Blåbærskogen? 
 
Ulovlig bygging
 
TMP godkjente  byggesaken 9. desember på følgende vilkår:  
Uttalelse fra Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus må foreligge senest ved søknad om igangsettingstillatelse og det må ikke foreligge regionale eller nasjonale innvendinger til saken.(uthevet her)
 
 
I sitt brev av 3. mars skriver Fylkeskommunen at Isveien ved Skolefaldtjernet er et viktig kulturminne, med betydning ut over lokal sammenheng. Det argumenteres mot grusing og lyssetting og forventes ny behandling og nytt vedtak. Dersom nytt vedtak ikke sikrer Isveien som kulturminne, vil fylkesrådmannen ”vurdere å legge saken fram for politisk behandling med forslag om klage”. Noen sterkere innvending kan ikke jeg forestille meg. Arbeidet ble likevel startet og store deler av isveien nedbygget før saken kom til ny behandling. Da TMPs flertall  ikke reagerte på dette, men gav grønt lys til å fortsette, inntok det rollen som sandpåstrøingsorgan, der den reelle myndigheten ble delegert til administrasjonen.
 
Biologisk mangfold
Virkningene av turstien på det biologiske mangfoldet er ikke kjent. Hvor store skadene blir, vet vi ikke, men med forsvarlige utredninger kunne de blitt mindre. Det er forstemmende at man  ikke har gjort føre-var-prinsippet til førende i denne saken. IKKE I DENNE SAKEN HELLER.
 
Et lettere oppgitt hjertesukk:
 
Denne saken føyer seg ”pent” inn i rekken av eksempler på at viktige beslutninger tas på bakrommet, og at  befolkningen ikke får noen mulighet til å øve innflytelse. En  ledelseskultur som later meget tilbake å ønske.
 

Monday, April 6, 2015

Aps «demokrati»

 
«Der «flere» tar til orde for hyppige folkeavstemninger med JA eller NEI til politiske spørsmål har jeg mere tro på dialogen, forhandlingene og en åpen debatt i media» skriver Tonje Westby i AMTA (25/3)
77% av de spurte i AMTAs meningsmåling ønsket døgnlegevakt tilbake til Nesodden. 15% var fornøyd med Ski.
I kommunestyret mener Høyre og Arbeiderpartiet at de vet best og bestemmer at legevakt skal være på Ski.
Demokrati betyr direkte oversatt: Folket hersker. En slik situasjon som ovenfor – kan det kalles spesielt bra demokratisk?
Har det vært noen diskusjon eller dialog som ikke aksjonen for å få døgnlegevakt tilbake til Nesodden har presset fram? Har AP gått til valgkamp på fortsatt legevakt på Ski? Har noen andre enn Høyre vært invitert til dialog? Alle som har fulgt legevaktsaken vet at ordføreren har brukt alle triksene i boka for å hindre at legevaktaksjonen skal komme til ordet i kommunestyret.

Det er greit at AP mener de vet bedre enn folk flest og holder på Ski. Men når dere er til så grader i utakt med folkeviljen, ville ikke det naturlige vært å prøve å overbevise velgerne framfor å overkjøre dem? Med en folkeavstemning kunne vi fått debatt og dialog. Da kunne AP stå fram med sin begrunnelse for å velge Ski og prøvd å overbevise flertallet. Men det avviser AP og Høyre.
 
Alternativet til Westby er at velgerne bare kan bytte parti i valget. Jeg utfordrer Westby til å stå for det. AP har i mange år stemt mot døgnlegevakt tilbake til Nesodden, unntatt en kort periode før siste kommunestyrevalg hvor ordføreren ville ha døgnlegevakt på Nesodden på sikt. Isteden for å bløffe velgerne som sist kan dere gå til valg på fortsatt legevakt på Ski. Argumentere for hvorfor det er bra og melde at de som ikke er enige bør stemme på et annet parti.
Jeg er redd vi isteden får beskjed om at det er avgjort og ikke noe å snakke om. Så kommer glansede reklame uten svar på noen av de konkrete spørsmålene Nesodden står oppe i.
 
Dialogen, forhandlingene og den åpne debatten virker på meg som fyndord uten noe som helst annet innhold enn å skjule et parti som hever seg over sine velgere og tror de vet best.
 
Folkeavstemning er bare en sikkerhetsventil når kommunestyret er i utakt med befolkningen. Det er i de løpende prosessene det meste avgjøres. Legevaktspørsmålet burde vært enkelt å løse i løpende dialog med innbyggerne. Men det krever respekt for egne innbyggere.
Det enkle spørsmålet Westby må svare på er: Betyr demokrati at innbyggerne skal få viljen sin eller at vi skal velge våre herskere?
 
Geir Christensen
Rødt