Thursday, December 31, 2015

Rødt nytt år!La 2016 bli året hvor profittjakten, krigene og utbyttingen for alvor møter motstand. Hvor solidaritet, likhet og økologisk bærekraft blir satt på dagsorden og kan utfordre regjerende makter.

Sunday, December 20, 2015

En bønn til MDG: Vær med å gi Nesoddtunet nytt kjøkken

Vi ser mattilbudet som en integrert del av det medisinske tilbudet på Nesoddtunet. Nesoddtunet får inn en rekke pasienter med behov for ulike typer dietter. I tillegg er underernæring et stort problem. Da betyr det all verden å ha kort vei til et kjøkken som kan spesiallage noe som vekker matlysten hos enkeltpasienter. 

Forsøket fra AP og Høyre om å erstatte kjøkkent med posemat vekket sterk harme blant beboere, hos Eldrerådet, Nesoddtunets venner, fagforeningene og ellers på Nesodden. Det føyer seg inn i rekken av av politiske grep som har medført at våre lokale makthavere i AP og Høyre har mistet støtte. I siste valg fikk de godt under halvparten av stemmene. De regjerer fortsatt da de av valgtekniske årsaker  har et flertall på 1 i kommunestyret. De vet de sitter utsatt til og ikke kan provosere sine velgere mye mer før de spiller seg selv ut av makta. Derfor kom det en liten retrett i kommunestyret 17 desember.

Øyvind Solum forstår ikke hvorfor han møter sinne for partiet sin håndtering av kjøkkenet de er med på å få vekk fra Nesoddtunet. Vi har stemt mot nedleggelse i alle utvalg sier han. Og så ser han bort fra at han forhandlet bort partiets politikk i budsjettavtale med AP og Høyre. Der støttet MDG Høyres og Aps løp for å nedlegge kjøkkenet og sette maten ut på anbud.

Når Solum i AMTA 17. desember tar æren for den lille retretten,  snakker han mot bedre vitende. MDG solgte sitt standpunkt mot å få være med ved de mektiges bord og ble en av partiene som måtte tvinges til retrett. Å ta æren for andres innsats er ufint, og alle de som har stått på for å redde fortsatt kjøkkendrift på  Nesoddtunet fortjener en unnskyldning.
«Retretten» innebærer sentralkjøkken et sted på Nesodden, men ikke på Nesoddtunet. (Erik Adland sa i kommunestyret at Nesoddtunet var uaktuelt som sted) Etter som vedtaket også forsinker nybygging og mattilsynet trur med stenging av nåværende kjøkken, kan vedtaket også innebære posemat om ikke lang tid. Her ble det igjen AP, H og MDG mot «røkla» i kommunestyret. Igjen blir MDG alibiet og støtdemper for AP og H sin politikk.

Vi utfordrer MDG til å snu og støtte kravet om

- nytt kjøkken på Nesoddtunet og
- få starte arbeidet så raskt som mulig. 
Med MDG på laget vil det koste AP og Høyre dyrt å utnytte sin ene stemmes overvekt til å ta fra Nesoddtunet eget kjøkken.

Nesodden Rødt
Geir Christensen

Monday, December 14, 2015

Farlig å ikke slå seg sammen?

Gjestebloggere Eivind Reiersen og Odd Edvardsen

Lederartikkelen i Amta 14.12. forteller oss at vi som ønsker å beholde Nesodden som egen kommune må ha glemt alle de uløste oppgavene Nesodden står overfor. Men det sies ingenting om hvordan oppgavene løses bedre ved sammenslåinger. Tror virkelig Amta at dersom vi går sammen med for eksempel Oppegård, Ski og Ås, så vil vi få bedre økonomi?
At satsingen på flere arbeidsplasser på Nesodden vil øke? At vi vil få bedre nærhet til tjenester, for eksempel legevakt, lensmannskontor osv. Tvert i mot ville, i tillegg til fortsatt lang avstand til mange tjenester, også avstanden til lokalpolitikerne øke. I en slik storkommune ville Nesodden kanskje få 6-8 representanter. Hvor mange framtidige politikere fra Nesodden vil like å reise til Ski eller Kolbotn for hvert enkelt kommunestyre-, formannskaps- eller utvalgsmøte. For ikke å snakke om hva det vil bety for publikumsframmøte. Sammenslåing vil medføre færre folkevalgte, færre råd og utvalg der vanlige folk deltar. Dette vil bety en utvikling mot flere heltidspolitikere som lever et liv fjernt fra både kommunalt ansatte og innbyggere, men desto nærmere budsjett og bunnlinje og krav om ”overskudd” i kommuneregnskapene. Vi kan ikke forstå at det skal være noen god løsning.

Og Høyre ivrer for å utrede mulighetene for å bli Oslos 16. bydel. Spør bydelsutvalgsmedlemmene i Oslo om hvor stor innflytelse de har på den økonomiske utviklingen i Oslo! Og spør deg selv om hvor mye byen Oslo vil bry seg om hva som skjer her på den andre siden av fjorden. Kanskje bortsett fra at Oslo da kan sikre sine markagrenser og heller trumfe gjennom store boligbygginger på Nesodden?

Nesodden, med våre drøyt 18.000 innbyggere, har en størrelse som er ganske så passe. Stor nok til å kunne dekke de tjenestene vi har krav på (selv om Statens overføringer selvsagt er, og også i en annen kommuneform fortsatt vil være, for små). Fagmiljøene er store nok til forsvarlig behandling. (FAFO-rapporten ”Kompetanse i kommunene” viser at små kommuner ikke har større kompetanse- og rekrutteringsproblemer enn de store.) Nesodden er liten nok til at vi har et relativt gjennomsiktig politisk og administrativt miljø. Hvem i en storkommune i Follo eller i Oslo ville brydd seg om en lokal tursti eller om nedleggelsen av en grendeskole? (I Danmark førte kommunereformen i 2007 til en helt ny skolestruktur, som igjen førte til mange skolenedleggelser.)

Sammenslåing vil bety færre bibliotek, grendeskoler og rådhus, og således redusere antall demokratiske arenaer i nærmiljøene, noe som er viktig for integrering, offentlige samtaler og et helsefremmende liv.

Små kommuner scorer faktisk ofte best blant innbyggerne. Rindal kommune med 2046 innbyggere fikk Europarådets pris for godt styresett i 2014, og topper når det gjelder innbyggernes tilfredshet med tjenestetilbud og lokaldemokrati. Høylandet kommune med 1257 innbyggere gikk i 2014 til topps i Kommunal Rapport sitt kommunebarometer, og scoret høyt på grunnskole, pleie og omsorg, barnevern, helse, økonomi og nærmiljø.

Pr. i dag er det noen svært få kommuner som har vedtatt sammenslåing, og mange har allerede vedtatt å forbli som de er. Jan Tore Sanner begynner å bli engstelig – og det med god grunn - for at reformen vil ende med et gedigent mageplask. Derfor vil presset og truslene nå komme etter hvert. Vi håper Amta ikke vil være en del av dette, og at både politikere og innbyggere på Nesodden fortsatt står på at vi vil greie oss utmerket på egen hånd.

Odd Edvardsen
Eivind Reiersen
Nesodden Rødt

Wednesday, December 9, 2015

Et angrep på de svakeste

Gjesteblogger Odd Edvardsen

Allerede i dag sliter Nesodden kommune med å dekke behovet for sykehjemsplasser og nødvendige hjemmetjenester. Men situasjonen blir ikke noe bedre i åra som kommer fordi befolkningen på Nesodden blir eldre. I løpet av fem år vil antall personer som er over 67 år øke med nærmere 100. Noe av denne utfordringen har rådmannen sett og tatt konsekvensen av i sitt forslag til budsjett for 2016 og økonomiplanen for 2017-2019. Sykehjem og hjemmetjenester vil ha behov for bl.a.22 nye stillinger i denne perioden til en samlet kostnad på ca. 43 mill. kroner.

Utrolig nok nekter AP, H og MDG i sitt reviderte framlegg til økonomiplan å ta disse harde fakta inn over seg og fjerner fra sitt budsjett denne helt nødvendige økninga av stillinger. Dette gjøres til og med uten noen særskilt begrunnelse og framstår derfor som et direkte angrep på de eldre i kommune for å få det samlede budsjettet til «å gå opp». Blir dette gjennomført kan denne delen av helsetjenesten på Nesodden bryte helt sammen.

Noe begrunnelse for dette dramatiske angrepet på kommunenes helsetjenester gis det som sagt ikke. Men som et forsøk på å tilsløre dette kuttet sies det at « Kommunestyret tar aktivt stilling år for år til de utfordringene som kommer.» Til dette er å si: For det første vil det ikke være penger til å dekke dette behovet. Av innsparingen på 43 mill. kr er kun 18 mill kr. satt på fond, mens resten er brukt til saldering. For det andre vil en slik tilnærming til det behovet alltid være på etterskudd og ha form av midlertidige kriseløsninger.

Ser en dette i sammenheng med privatiseringen av matserveringen på Nesoddtunet, virker det som det nye flertallet i kommunestyret (AP, H og MDG) har valgt en sosialpolitisk linje som går ut på å la de eldre og svakerestilte bære hovedtyngden av kommunens skakkjørte økonomi og økonomistyring.

Nesodden Rødt

Thursday, December 3, 2015

Maten på Nesoddtunet ut på anbud?

Gjestebloggere Odd Edvardsen og Marina Holm Stenbråten

Høyre har i utvalgene stått alene om å ville sette maten som serveres på Nesoddtunet ut på anbud. Mandag i et budsjettmøte meldt AP og MDG at de har snudd og vil levere felles budsjettforslag med Høyre om anbud i steden for ombygging på Nesoddtunet. Noen forklaring ble ikke gitt.

Kjøkkenet på Nesoddtunet er utslitt og rådmannen har utredet to alternativer:
Nytt tilbygg med storkjøkken eller ekstern matlevering. Økonomisk konkluderer rådmannen med at ekstern levering av mat koster over 7000 kroner mer årlig pr. pasient. Regner vi 200 pasienter snakker vi om ca 1,5 millioner i ekstra utgifter årlig for en fattig kommune.

Kvalitet er et annet spørsmål. Mat laget fra grunnen av på stedet holder bedre kvalitet enn ferdigmat som bare varmes. Et godt eksempel var på dagsrevyen tirsdag 1/12 kl 21:00 fra Nittedal. Se https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21 ca 13:20 ut i sendingen.

Hvorfor velges en dyr og dårlig løsning. Hvorfor kan årets valgtaper – Høyre – få flertall for sin politikk? Eldrerådet har bedt om at maten fremdeles produseres på Nesoddtunet. Støtt dem.

Nesodden Rødt
Odd Edvardsen og Marina Holm Stenbråten