Wednesday, September 29, 2010

Måna-Holt: Miljøsvik fra betongkameratene

Nesodden er en halvøy. For å bevare våre naturområder, er åpne grøntforbindelser til Frogn og Follomarka helt avgjørende. Tettets dette sambandet igjen med motorvei og næringsbygg, blir Nesodden faktisk naturmessig en øy. Akkurat dette vil Frogn kommune sin plan om å legge et gigantisk næringsareal på Holt samt bygge ut Måna bidra vesentlig til. Å opprettholde brede grøntkorridorer til og gjennom Frogn er Rødt svært opptatt av.

Miljøkonsekvensene av utbyggingsplanene underslo Frogn ved behandlingen av saken første gang. Etter flere anker og behandling hos sivilombudsmannen ble Frogn tvunget til å legge fram konsekvensutredningen og behandle saken på nytt. Konsekvensutredningen gir entydig råd om ikke å bygge ned Holt og er svært kritisk til planene på Måna. Nesodden kommune er høringsinstans.

Når formannskapet behandlet saken hørtes det ut fra alle partier som de støtte konsekvensutredningen sin konklusjon om at utbygging av Holt var svært skadelig. Mot å varsle innsigelse (anke) ble det bare argumentert formelt av betongkammeratene (H, AP og FrP). Vi kunne ikke det før vi fikk selve utbyggingssaken til uttalelse.

Flertallet stemte derfor spørsmålet om anke ned, og vedtok:
"Nesodden kommune registrerer at de faglige anbefalingene støtter opp om Nesodden kommunes uttalelse i 2006 om å sikre en bred grønnstruktur-korridor mellom Seierstenmarka og LNF-områdene i de sentrale markaområdene i Nordre Frogn og Nesodden kommune. Nesodden kommune ber Frogn kommune vektlegge de faglige rådene i konsekvensutredningen i det videre arbeide med kommuneplanen.

Dette høres fint ut, men er den politiske måten å si vi må late som vi er tilhengere av miljøvern, men la Frogn bygge alt de orker. Nå har Frogn kommunestyre behandlet og vedtatt utbygging av Holt og Måna uten at Nesodden fikk planen til uttalelse. Kommentaren i saksframlegget om Nesodden sin uttalelse er avslørende: "Merknaden gir ikke grunnlag for endring av planvedtaket." Vedtaket er gjort med stemmene til Frogn sine betongkammerater -- der også bestående av Høyre, Frp og AP.

SV og Rødt har fremmet forslag til kommunestyremøtet torsdag om å vedta å gi innsigelse. Det er eneste mulighet til å hindre utbygging som vil skade Nesodden sine grøntområder og friluftsmuligheter alvorlig.

Den avstemningen vil avsløre hvem som har den svakeste interesse for miljøvern og hvem som støtter all utbygging, uansett hvor skadelig det er. Høyres Harald Tronvik får nå anledning til å vise om han virkelig har noe miljøvernengasjement.
Geir Christensen
Rødt

Vilje til likelønn i Nesodden kommune?

Vårens lønnsoppgjør handlet om likelønn. Kommunenes Sentralforbund (som er arbeidsgiverorganisasjonen i kommunesektoren) kom med et tilbud som ville komme til å øke lønnsforskjellene. Nesoddens politikere, som har arbeidsgiveransvaret i kommunen, var loyale mot KS sitt forsøk på å få til økte lønnskiller.

Fagforeningene i kommunene ville ikke finne seg i det, og reagerte med streik. Streiken hjalp med å sette problemet på dagsorden og til å snu utviklingen, men betydde bare museskritt i riktig retning.

På forhånd hadde Likelønnskommisjonen regnet ut at vi ville trenge i overkant av tre milliarder kroner for å få likelønn mellom menn og kvinner. (NOU nr.6/2008).
Regjeringen Stoltenberg kom ikke med noen likelønnpakke og hindret at likelønnsarbeidet fikk fart.

Rødt vi utfordre Nesoddens politikere til å ta sitt arbeidsgiveransvar på alvor!
Når kommunestyret skal behandle lønnspolitiske retningslinjer i sitt møte denne uka, forslår vi at kommunen skal ha som mål å ha oppnådd likelønn i 2013.

Partssammensatt utvalg innstiller på dette, med stemmene til fagforeningsrepresentantene, AP og Rødt. SV, H og Frp stemte mot.
I Nesodden kommune er lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i gjennomsnitt
10 000 kr. Å løfte 730 kvinnelige ansatte med 10 000 kr skulle koste ca. 7.3 millioner. Er det en umulig oppgave gjennom fire lokale lønnsoppgjør?

Vi forventer at Nesodden kommune som arbeidsgiver i framtiden stiller krav til KS om likelønn, og stemmer mot forhandlingstilbud som ikke tar skikkelige skritt i denne retningen.

Til slutt: Målsetninger er vel og bra, men betyr ingen ting hvis de ikke tas på alvor.
Vi utfordrer AP til å gå lengre enn å slutte seg til likelønn som en god målsetning.

Fattes det vedtak om en slik målsetting, forventer vi også en plan for å gjennomføre det.

Rødt

Rønnaug Stensrud
Geir Christensen