Sunday, October 26, 2014

Sjikane i kommunestyret

Rikke Lind (AP) holdt innlegg knyttet til habilitet da områdeplan for Bomansvik ble behandlet i kommunestyremøte 16. ds. Hun startet innlegget sitt med at innlegget handlet om etikk og moral og la deretter ut om aktiviteten til ekteparet Arne og Grete Maus i forhold til utbyggingsplanene: At de sender e-poster og skriver høringsuttalelser mot utvidelsen av utbyggingsplanene skulle visstnok være svært umoralsk. Som "skjerpende omstendighet" med hensyn til ekteparet Maus sitt engasjement, trakk representanten Lind fram deres lange erfaring i kommunestyret.

Dersom en politiker har personlige interesser i en sak til behandling i et kommunalt forum, i dette tilfellet en fritidseiendom, skal vedkommende ikke delta i saksbehandlingen av den. SV er svært nøye med dette. Derfor hadde Arne og Grete Maus som vanlig fratrådt som inhabile, idet Grete Maus er deleier i en fritidseiendom på Bomansvik. Dermed kan de selvsagt engasjere seg i sitt nabolag.

Vi andre satt sjokkerte igjen etter Linds utfall og lurte på hva som er umoralsk i at en grunneier engasjerer seg i utbyggingsplaner i lokalmiljøet. Det er jo nettopp derfor de er inhabile i kommunestyret! Riktignok har Arbeiderpartiet tidligere sagt og vist at de ønsker alle slags aksjonsgrupper bort, og at alt skal foregå gjennom partiene, men å kalle nabolagsengasjement for umoralsk er vel kanskje litt i overkant? Selv for partier (AP/H/Frp) som stort sett overser nabouttalelser i utbyggingssaker. Det er helt klart i plan- og bygningsloven (og kommuneplanen) at innbyggerne har rett til medvirkning i planprosessen. De opptrer faktisk helt i tråd med lovens forutsetninger og intensjoner.

Ordfører Sandberg klubbet ikke Lind sitt innlegg, og nektet SVs gruppeleder ordet til et svar. Siden klubbet hun andre som prøvde å gi tilsvar. Hun nektet også plass til å legge fram en protokollmerknad før helt på slutten av møtet. Vi må tolke dette slik at Sandberg støtter mistenkeliggjøringen.
Ekteparet Maus har opptrådt helt korrekt. At de sitter i kommunestyret, fratar dem selvsagt ikke elementære borgerrettigheter så lenge de følger habilitetsreglene. Med ordførerens samtykke fikk representanten Lind likevel lov til å rette et personlig angrep mot dem, som etter vårt syn savnet ethvert saklig grunnlag, uten at de kunne forsvare seg.
Det er ikke første gang ordføreren lar representanten Lind få vise sin manglende respekt for sine kommunestyrekolleger. Det er på høy tid at ordføreren følger kommunestyrets regler, og sørger for at dette opphører og at representantene opptrer i tråd med god folkeskikk.
Våre spørsmål til ordfører Sandberg er:

Støtter hun og AP opp om påstandene til Lind?
Hvorfor ble ikke Lind klubbet når hun angrep medrepresentanter som ikke kunne svare?
Hvorfor nektet hun andre representanter å svare?
Geir Christensen (Rødt)
Gudveig Havstad (SV)
Christian Hintze Holm (SV)
Kjellaug Myhre (Rødt)

Saturday, October 18, 2014

Flaskebekktjernet bekymrer stadig

Rødts representant Kjellaug Myhre uttrykte bekymring for lekkasjen i Flaskebekktjernet, og stilte ordfører Nina Sandberg (Ap) spørsmål i kommunestyret om framdriften i sikringsarbeidet.
http://www.amta.no/lokale_nyheter/article7643498.ece

Sunday, October 12, 2014

Sammen skaper vi det gode live for familien Sævareide/Aase

Gjesteblokker: Kjellaug Myhre:

I innlegg i Amta 9. oktober går daglig leder ved Fager Skog FUS barnehage AS, Inger Lise Holst Johannesen, til frontalangrep på meg , fordi jeg i et innlegg i Amta 30. f.m. nevnte at Fager Skog FUS på Fagerstrand er del av et konsern som drives kommersielt.
Mitt innlegg dreide seg ellers ikke om Fager Skog FUS, men om formelle - les formalistiske -  krav som gjør at verken en del små familiebarnehager eller rideskolene kan fritas for eiendomsskatt.
Siden vi i Rødt var pådrivere for å få innført eiendomsskatt for bedrifter med store overskudd, føler vi også et stort ansvar for å få rettet opp utilsiktede virkninger som slår feil ut.
Johannesen tillegger meg meninger jeg verken har eller har hevdet. 
"Drives ikke Fager Skog FUS ideelt nok," spør hun retorisk. Her har hun nok kommet i skade for å forveksle ordet "ideell" (som brukes som motsats til "kommersiell") med "idealistisk" (som ofte brukes om holdningene hos personer som arbeider med mennesker).
La det være klinkende klart: Jeg har aldri hevdet at Fager Skog FUS drives med mindre idealisme enn andre barnehager. Jeg er overbevist om at barna som går der, omfattes av like mye omsorg, like mye trygghet, like sunn sosialisering, like god pedagogikk etc som en hvilken som helst annen barnehage.  
Johannesen: "Og hvordan skal vi forklare tydeligere at vi ikke har profitt som motiv." Jeg har selvsagt aldri hevdet at de ansatte ("vi") driver Fager Skog FUS med profitt som motiv. Det er jeg overbevist om at de IKKE gjør. At Fager Skog FUS tar ut utbytte, har jeg selvsagt heller ikke vært i nærheten av å hevde. Det jeg skrev, var at barnehagen er del av ET KONSERN SOM DRIVES KOMMERSIELT. Det er noe helt annet,  og det står jeg fast ved. Det er et faktum og ingen hemmelighet.  
For det tilfelle at Johannesen ikke skulle være klar over det: FUS-systemet er et helkommersielt aksjeselskap, eiet av Trygge Barnehager. Trygge Barnehager  eies igjen av familene Sævareide/Aase, gjennom flere ledd av holdingselskaper og eiendomsutviklingsselskaper. Eli Sævareide er styreleder i Fager Skog FUS og, så vidt det har vært mulig å få verifisert, i  alle de 160 barnehagene i FUS-systemet. Hun har 265 roller i norsk næringsliv. Familien Sævareide/Aase har i løpet av få år klatret opp i milliardærklassen. Formuen er  i hovedsak tuftet på kommersiell barnehagedrift.
I 2013 gikk Trygge Barnehager med overskudd på minst 34 millioner - 23 millioner etter skatt, altså nesten det dobbelte av det jeg hadde klart å finne ut under arbeidet med mitt innlegg 30.september.  Regnskap for  Vista Holding og Bifrost og Darupne foreligger ikke i Brønnøysund-registeret for 2013, men  de kan ikke ha gått dårlig. Det ble tatt ut utbytte på 60 millioner fra Trygge Barnehager sist år.
 De 60 millionene i overskudd betyr et bidrag på 375 000 kroner i gjennomsnitt fra hver barnehage. Inger Lise Johannesen sier at det ikke betales konsernbidrag, og at det ikke taes ut profitt i Fager Skog FUS. Begge deler er sikkert riktig. Jeg har da heller aldri hevdet noe i nærheten av det. Hun utfordrer Rødt til å se på regnskapet. Det formelle regnskapet viser ikke hvordan Fager Skog FUS tappes for penger. Der står det bare lønnskostnader, avskrivninger og andre direkte kostnader. For å finne ut av hvordan pengestrømmene går, må man granske bilag som viser internhandelen mellom Fager Skog FUS og selskapene som eies av familen Sævareide/Aase, da spesielt Vista Holding og FUS. Det gjør vi gjerne hvis  regnskapsbilagene stilles til disposisjon for slik gransking. Spørsmål som reiser seg etter Johannesens utblåsning, er: Hvor nøye kan de ansatte i Fager Skog FUS følge pengestrømmene i konsernet? Muligens har de ikke dybdeinformasjon om det? Regnskapene føres kanskje ikke av barnehagen selv? OG: Hvor i all verden har Johannesen funnet belegg for at jeg trekker i tvil at Fager Skog FUS er en barnehage av høy kvalitet? Tvert om! Jeg er overbevist om at Fager Skog FUS er et verdifullt bidrag til å skaffe full barnehagedekning på Nesodden! Men det er altså ikke det denne saken handler om.
Sluttelig: Å beskylde andre for å fare med usannheter er en alvorlig sak. I det minste må man være sikker på at man har forstått de momentene som fremsettes. Den forutsetningen er Johannesen milevis unna å oppfylle. Johannesen avslutter med å avfyre følgende: "Sammen skaper vi det gode liv(et) på Nesodden. Bortsett fra om du går i privat barnehage?" Det er så man knapt tror sine egne øyne. Rødt har tatt opp denne saken NETTOPP for at private barnehager skal kunne få fritak for eiendomsskatt!
Det Rødt mener er etisk og moralsk betenkelig, er å frita en barnehage som er knyttet til et konsern der det tas ut kjempeoverskudd. Dersom de bindingene  løses opp, stiller saken seg helt annerledes. Men at det skal skje, er det intet som tyder på. Dessverre. 
Rødt
Kjellaug Myhre

Wednesday, October 8, 2014

Batteriferger på Oslofjordsamband

Interpellasjon til kommunestyremøtet

Etter jul settes Norges første rene batteriferge i drift. På strekningen Lavik-Oppedal skal det settes inn en ferge som skal ta 120 biler og 360 passasjerer. Reisetiden er 20 minutter (10 knops fart) og ladetiden er 10 minutter under av og påstigning samt lading om natten. Båten skal driftes av Norled etter anbud de fikk av Vegvesenet.
Batteriferger er p.g.a. mange driftstimer i døgnet langt mer effektivt miljømessig enn el-biler. Med så omfattende fergedrift som vi har både her på Nesodden og i Oslo-fjorden for øvrig, vil miljøgevinstene være voldsomme både i forhold til diesel og gassdrift. Karbonfri transport til Oslo vil antakelig være det viktigste miljøtiltaket vi kan gjøre på Nesodden.   Økonomisk ser batteridrift ikke ut til å være dyrere enn konvensjonell drift. 

Ruter har akkurat levert en rapport om framtidig fergedrift i Oslofjorden. Der er batteriferger nevnt, men ingen tiltak for å utrede spørsmålet eller ta ny teknologi i bruk er foreslått. Dette er ikke holdbart. For mer informasjon se: http://media.wix.com/ugd/b5a2e7_bbeb1dbd9fe14733a235b5b66d00eedf.pdf

Forslag til vedtak:
Nesodden kommune ber Fylkestinget om å sørge for at RUTER utreder spørsmålet om batteriferger på Oslofjordsamband grundig. Rapporten må beregne miljøgevinster og økonomiske følger på kort og lang sikt samt når det er mulig å starte opp med batteridrift. Rapporten bør foreligge  våren 2015.


Nesodden Rødt
Geir Christensen

Friday, October 3, 2014

Frp retter baker for smed

Bjørn Vatn fra Frp hamrer i AMTA 1.10 løs på den nye skatten på næringseiendom som ble innført i år og bruker Schrader gartneri som eksempel på hvor håpløs den er. Nå er det ikke skatt på næringseiendom, men skatt på "verker og bruk" Schrader har klaget på. Det er en gammel skatteordning som Vatn og Frp (og Høyre) har stemt for ved hver eneste budsjettbehandling så lenge jeg kan huske. I beste fall må vi ta innlegget som en selvkritikk.

Etter ny taksering av "verker og bruk" har noen fått store økinger i denne skatten og Schrader har etter ny vurdering ikke lenger fått fritak. Rødt tok dette opp i kommunestyret og mente gartneriet fremdeles burde ha fritak som annen landbrukseiendom. Det er fint om FrP vil støtte oss i å skjerme norsk landbruk. I tillegg tok vi opp det urimelige i at produksjonslokaler ble taksert høyt, nesten på linje med kontorbygg.  En smøregrav hos Urianstad har ikke samme kvadratmeterpris som lokalene i Tangen senter.  Dessuten er det viktig å støtte opp om den produktive virksomheten vi tross alt har på Nesodden.  Vi vil derfor oppfordre takstnemndene til å vurdere dette når ankene skal behandles.  Kanskje  Frp og de andre som for tiden gjør billige poeng på feil grunnlag, i steden kan være med for å få løst de virkelige problemene. Skal vi lage en felles oppfordring til nemndene?

Geir Christensen
Rødt