Wednesday, January 21, 2009

Klimaplan som går utenom

Pendling er den saken som medfører mest forurensing på Nesodden. 74 % av våre klimautslipp kommer fra såkalte ”mobile kilder”. Det betyr stort sett bil, båt og buss. Bilen er verst, men selv om vi fikk all biltrafikk over til kollektivreiser så ville ca halvparten av våre utslipp bestå. Komiteen har diskutert og funnet ut at denne halvparten av klimautslippene vil de ikke gjøre noe med:

”Det ble avstemming over hvorvidt det skal tas inn et punkt om at arbeidsplasser skal ligge der folk bor. I utgangspunktet var det enighet om at det er en fordel om arbeidsplassene ligger i nærheten av der folk bor. Imidlertid har mange av Nesoddens innbyggere yrker og utdanning som ville kreve at store organisasjoner og etater som direktorater og lignende flyttes til Nesodden. Bortsett fra at det anses som vanskelig å få flyttet slike arbeidsplasser til Nesodden, vil det ikke være utelukkende Nesoddboere som vil jobbe der, og pendlingen inn til Nesodden kan medføre mer trafikk og forurensning enn man ville spare ved at Nesoddboere slipper å pendle til byen. Av den grunn ble forslaget ikke vedtatt.”

Jeg er overbevist om at de fleste ønsker at dagliglivet henger mer samen. At arbeidsplasser, boliger, skoler, barnehager, butikker og kulturtilbud og helseinstitusjoner skal planlegges slik at reisebehovet reduseres. Takk til De Grønne som reiste forslaget.

Mange vil velge jobber ut fra karriereønsker og yrkesforhold som medfører pendling. Men langt fra alle. Med en bevist nærings- og arealpolitikk kunne mange slippe lange reisedager og få et bedre liv i tillegg til miljøbesparelsene. Det kan et muligens et politisk flertall i kommunestyret sette en stopper for. Det vil være av interesse å få vite hvilke partier som ikke ønsker tiltak for å redusere pendlingen?

Påstanden om at innpendling til Nesodden vil medføre like mye forurensing er feil. Rushtidsbåtene går nesten tomme den ene veien. Flere passasjerer på dem skader ikke.

Rødt gjenta kravene til en klimaplan som ikke bare er kakepynt:

Tiltak for å redusere behovet for daglig reising:Nesodden kommune skal utforme arealplaner med sikte på at flest mulig tilbud finnes i nærområdet slik at de kan brukes uten behov for motorisert ferdsel. Dette krever- Plan for å utvikle lokalt næringsliv i stort omfang i alle kommunens bygder- Desentralisert skole- og barnehage og omsorgsstruktur.- Butikk og tjenestetilbud i alle bygder.- En desentralisert utvikling av kultur og idrettstilbud.Kommunen må planlegge langsiktig ut fra livskvalitet og miljøkvalitet og sørge for at kortsiktige profittinteresser ikke får satt slik planlegging til side.

Vi håper å få dette inn i klimaplanen når den kommer til kommunestyret, og utfordrer de øvrige partiene til å ta stilling til disse spørsmålene, gjerne her i AMTA.

Rødt Nesodden
Geir Christensen

Israels venner - jødenes farlige fiender

Gerard Oord forklarer i ØB 8. januar hvorfor Israel har rett til å massakrere palestinere i Gaza. Han kaller det selvforsvar mot stygge muslimske organisasjoner med et brutalt menneskesyn i motsetning til det edle Israel. Men når hadde en okkupasjonsmakt rett til "selvforsvar" på okkupert område?

Min palestinske kristne nabo har en helt annen historie å fortelle. I 1967 gikk den israelsk hæren inn i landsbyen hennes foreldre bodde i utenfor Jerusalem. De massakrerte en rekke av innbyggerne som ikke rakk å løpe fort nok. Mange flere flyktet i panikk uten å få med seg noen ting. Etterpå fikk ingen vende hjem. Hennes familie endte opp i en flyktningleir i Gaza. 20 år senere klarte moren hennes å få dagsvisum til å besøke Jerusalem. Hun brukte anledningen til å reise innom sin gamle landsby. I hennes hus bodde nå en israelsk setlerfamilie. Når hun ringte på og fortalte at dette var hennes hus fikk hun beskjed om at nå var det deres og døra smelt igjen.

Naboen er livredd for resten av familien sin, inklusive hennes mor, som nå i Gaza opplever en ny massakre.


Å kalle en stat som stadig rykker inn i ny landsbyer å jage innbyggerne der for å bosette nye settlere med en annen tro, for å drive forsvar er litt over min fatteevne. For meg er dette groteske overgrep som verden ikke kan akseptere.
Sioniststaten Israel er en religiøs stat som systematisk diskriminerer innbyggere med en annen tro. Det er verdens siste aparteidstat som har tillat seg å jage millioner av mennesker vekk fra sine hjemsteder for å flytte inn nye settlere, i stor grad fra Europa. En stat som stadig utvider sine bosettinger på okkupert jord.

Dette har ingen ting med jødedommen å gjøre. Sionismen er en imperialistisk overgrepsideologi som bygger opp under byggingen av "Stor-Israel".

For de som i sin brutalitet mener slik oppførsel går an å forsvare, tenk over følgende: Israel skaffer seg fiender i hopetall med sine folkefordrivelser og massemord. De lever bare i kraft av sin militære makt. Den bygger i stor grad på USAs voldsomme økonomiske og militære støtte. De bruker Israel og sionismen som brekkstang i kampen for kontroll over olja i området. Men olja i området tar slutt en gang. USA sin æra som verdens eneste supermakt er også på rask nedtur. Hva skjer når Israel ikke lenger har en slik militær styrke i ryggen?
Aparteidsystemet som Israel representerer kommer til å bli knust like sikkert som det ble knust i Sør-Afrika.
Vi kan da håpe på at det finnes en palestinsk Mandela som kan lege sårene og få folkene til å leve i fred sammen. Men at noen slik person vil overleve Israelsk bombing og/eller Israelske fengsler er svært tvilsomt.

Til alle de som støtter Israels massakre, folkefordrivelser og aparteidlover. Kan dere ikke se at for hvert overgrep så gjør dere situasjonen vanskeligere. Kan dere ikke se at det viktigste forsvaret for religionen jødedom og dens utfoldelse vi kan gjøre i dag er å skille skarpt mellom religionen jødedom og den brutale herrefolkideologien som sionismen representerer?

Rabineren Yisroel Dovid Weiss skriver:
"Jødisk rett påkrever å gi tilbake til de palestinske flyktningene deres hjem, byer og bosettinger."
De som vil hjelpe jødene må støtte den jødiske fredsbevegelsen.

Geir Christensen Rødt

Saturday, January 3, 2009

Den gangbare bygda

Nesodden kommune arbeider med klimaplan. Vi er spent på om den vil ta fatt i hovedproblemet. Utslipp fra transportsektoren (mobile kilder) utgjør 74% av utslippene i Nesodden. Veitrafikk, spesielt personbil, står for over halvparten av utslippene og er det som vokser. Her snakker vi i praksis om pendling.
I tillegg til miljøproblemene betyr pendling også en stor merbelastning for de det gjelder. Arbeidsmarkedet er slik at mange vil søke jobber de synes er attraktive, selv om det medfører pendling. For en kommune nesten uten eget næringsliv er pendling påtvunget for de fleste. Å skape balanse mellom arbeidsplasser og boliger bety dramatisk nedgang i transportutslippene. Først og fremst fordi behovet for daglig reising blir redusert, men også fordi kollektivnettet kan utnyttes bedre for de som allikevel velger å pendle. Med balanse mellom arbeidsplasser og boliger vil pendlingen gå begge veier og båt og buss vil ikke gå tomme den ene veien. I tillegg er handel og mange offentlige tiltak bygd opp basert på bilbruk. Den nylig vedtatte arealplanen i kommunen har ingen tiltak for å utvikle lokalt næringsliv og legger til rette for dramatisk økt boligbygging. Nesodden vil med denne planen bidra til å øke klimautslippene.
Som alternativ til denne kortsiktige og miljøfiendtlige utviklingen vil Rødt lansere den gangbare bygda.
Hovedsaken med denne ideen er at du innenfor gangavstand skal finne mest mulig av de tilbudene du trenger til daglig. Dette er slik som skole, barnehage, jobb, butikk, kafe, kulturtilbud, idrettstilbud osv.
Vanligvis vil dette måtte ligge innefor en radius på ca 800 meter hvis behovet for motorisert transport skal oppleves som unødvendig. Vi tror en arelplanlegging som hviler på dette grunnlaget for alle våre seks bygder kan bety dramatisk nedgang i daglig reising. Det vil selvfølgelig være vesentlig forskjell på bygdene. På Tangen vil et kjøpesenter kunne dekke mesteparten av innkjøpsbehovene mens det på Fjellstrand antakelig er vanskelig å få til mye mer en dagligvarehandel. I tillegg til å løse klimaspørsmålet vil en slik planlegging bety et adskillig mindre stressende liv for mange familier
Hovedutfordringen med denne ideen er å få utviklet lokalt næringsliv. De fysisk/tekniske vilkårene for å utvikle lokalt næringsliv er dramatisk bedret med datarevolusjonen. Den muliggjør å flytte mange arbeidsplasser nesten hvor som helst og legger til rette for at svært mange kan ta med seg jobben dit de ønsker å bo. De sosiale strukturene i næringslivet gjør at denne utviklingen blir en god del hemmet. Å utvikle lokalt næringsliv vil ta tid. Men i arealplanleggingen er det av avgjørende betydning å sette av arealer som gjør dette mulig.
Vekst-tenking
Sterke krefter motvirker en helhetlig samfunnsplanlegging. Vardenutbyggingen kan stå som eksempel. Attraktive tomter med utsikt over fjorden kan selges. Om det finnes jobber, skoler, sykehjemsplasser og barnehager er ikke viktig. Både flertallet av politikere og næringsinteresser tenker bare på kortsiktig profitt. Da blir mengdevekst og høye priser alt som teller. Å la dette styringsmålet dominere planleggingen er den sikre veien til sammenbrudd. Å la profitt styre samfunnsutviklingen er uforenlig med en bærekraftig miljøutvikling. Dette styringssystemet må erstattes med ett hvor livskvalitet og miljøkvalitet er sentralt og som ikke styres etter lommeboka, men etter demokratiske metoder.
Vi foreslår:
Tiltak for å redusere behovet for daglig reising:Nesodden kommune skal utforme arealplaner med sikte på at flest mulig tilbud finnes i nærområdet slik at de kan brukes uten behov for motorisert ferdsel. Dette krever- Plan for å utvikle lokalt næringsliv i stort omfang i alle kommunens bygder- Desentralisert skole, barnehage og omsorgsstruktur.- Butikk og tjenestetilbud i alle bygder.- En desentralisert utvikling av kultur og idrettstilbud.Kommunen må planlegge langsiktig ut fra livskvalitet og miljøkvalitet og sørge for at kortsiktige profittinteresser ikke får satt slik planlegging til side.Tiltak for at nødvendig daglig reising får reduserte utslippNesodden arbeider for ballanse mellom boliger og arbeidsplasser Nesodden kommune tilrettelegger for å utvikle et ladesystem for el.bilerNesodden

Rødt 17/9-2008
Sigmund Espedal ogGeir Christensen