Saturday, June 23, 2012

Replikk om Samfunnshuset

Mine uttalelser om Samfunnshuset i kommunestyremøtet er litt ufullstendig gjengitt i AMTA 22/6 så jeg prøver å få fram hovedpoengene:  
Å få fram en sak knapt to måneder før skolestart om at Nesoddtangen skole må overta mesteparten av Samfunnshuset for å få plass til økende antall elever, er veldig uheldig. Kommunen har visst i noen år nå at det ble mange førsteklassinger fra høsten. Rødt har tatt opp spørsmålet om planlegging av ny skole og/eller utvidet skolekapasitet på nordre Nesodden i mange sammenhenger de siste 10-15 årene. Det har konsekvent blitt lagt til side eller nedstemt politisk av “betongkameratene”. De ivrer sterkt for økt boligbygging, men tar trøbbelet med infrastruktur først når krisene kommer. Det er helt umulig å få politisk flertall for at infrastrukturen skal planlegges og bygges først. Dette gjelder alt fra barnehager og skoler, til veier og trafikksikkerhetstiltak.

Dette er først og fremst et politisk ansvar og ikke noe det politiske flertallet kan laste administrasjonen for. Særlig Høyre og Arbeiderpartiet må ta ansvaret for at både introsenteret, lag og foreninger og næringsvirksomhet som fram til nå har holdt på i Samfunnshuset, kommer i alvorlig trøbbel. Når skolen står uten plass til nye elever fra høsten av, har vi  ikke noe særlig valg. Det eneste vi på kort varsel kunne hoste opp, var å utrede mulighetene for at introsenteret kan få plass i NBgården på Skoklefall. Da vil en av  partene kunne få  et brukbart alternativ.

På lengre sikt er det opp til velgerne å skaffe et politisk flertall som ikke insisterer på å gå inn i framtida med rompa først.

Wednesday, June 13, 2012

Barnehageplanen må bli konkret:


Bygg ut Blomsterveien og i Bjørnemyr

Om to måneder åpner Heia barnehage med plass til 192 for store barn. (Med mange småbarnsavdelinger er det plass til færre) Barnehagen er smekk full fra dag en.
Kommunen regner med 40 flere barn med lovfestet rett til plass de neste 4 årene i tillegg til de mange som ikke får plass i dag. Det krever mer enn "å følge situasjonen tett". Det krever planlegging og bygging av nye barnehager raskt.
Rødt foreslår:

1. Blomsterveien bygges ut så mye plassen (iberegnet barneparken) tillater.
Her er mangelen størst i dag og området er ferdig regulert til barnehageformål slik at utbygging kan starte raskt.. Alle grunnlagsinvesteringer er gjort så vi får bare byggekostnader. Rådmannen bes om sak i løpet av høsten.

2. Det planlegges ny barnehage i Bjørnemyrområde. Byggestart ønskes i 2014.

3. Ny barnehage i Berger eller Jaer krets utredes.

Behovsvurderingene i barnehageplanen må korrigeres for reisemønster og geografi. ( Det er alltid lettere å levere barn på vei til jobben enn å reise motsatt vei) Hvis vi korrigerer for dette vil vi komme til samme resultat som tallene fra opptak i 2012 viser: Etterspørselen etter plass er størst i Tangenområdet.

Rødt
Geir Christensen

Monday, June 11, 2012

Full barnehagedekning?

“Det er et mål for Nesodden kommune at alle som ønsker det skal få tilbud i sitt nærmiljø” vedtok kommunestyret i vinter. Rådmannen er ikke glad for det og vil heller at vi skal forholde oss til barnehagelovens § 12a når kommunestyret skal vedta ny barnehageplan 21. juni.
Han vil fraskrive seg kommunalt ansvar for 3 grupper barnehagebarn:

1. Tilflyttende barn kan nektes plass i opptil halvannet år. De som søker opptak etter fristen 1. februar kan nektes plass før august året etter. (Vi vet ikke om dette er juridisk holdbart, men blir tolket slik) I følge rådmannen handler dette om 60-70 plasser. Det han ikke skriver er at mange flytter ut av Nesodden også, så det kommunen trenger er et lite overskudd for å dekke innflyttingsoverskuddet. Gjetningsvis 10-20 plasser

2. De som fyller et år etter 1.september. Det er gjennomsnittlig 16 barn hver måned. Krever altså ca 16 ekstra plasser i september voksende til ca 160 plasser i juni. Dette er kostnadskrevende, men altså svært viktig for foreldrene som ikke har permisjonsrettigheter.

3. Barn under ett år. Vi har 44 uker (10 måneder) lønnet svangerskapspermisjon etter fødsel nå. Det vil bare være i unntakstilfelle som ved store sosiale problemer eller barseldød m.m. vi kan regne med søknader her. Av de gjennomsnittlig ca 32 barna som er 11 og 12 måneder vil de aller fleste foreldre ta ut 12 måneders permisjon med 80% lønn eller spe på med ferie, besteforeldre og hva som måtte være. Her vil også et lite mindretall søke plass. Anslagsvis under 5 plasser totalt. (Det er en diskusjon om det er ønskelig at så små barn går i barnehage. Det vil ikke vi ta stilling til, men overlate til foreldrene å vurdere ut fra deres totalsituasjon)

Rødt er svært glade for at flertallet i oppvekstkomiteen mente at det skulle være et mål for Nesodden at alle skulle få plass fra fylte 1. år Det tar tak i den aller største utfordringen. Vi synes likevel det er for snevert i forhold til foreldrenes behov.

Rødt vil holde fast på tidligere vedtak og foreslå:
Det er et mål for Nesodden kommune at alle som søker om det skal få barnehageplass når behovet oppstår, fortrinnsvis i nærmiljøet.

Nesodden Rødt
Geir Christensen