Saturday, September 29, 2012

Legevakt - hva er egentlig argumentene mot?

Til Amta 26/9 sier ordfører Sandberg: ”Et stort flertall i kommunestyret har, etter gjentatte avveiinger, kommet til at dagens legevaktordning alt i alt sikrer en kvalitet, kontinuitet og bredde i legevakttilbudet som innbyggerne trenger. Argumentene for å beholde den interkommunale legevakten handler ikke bare om at det er vanskelig å rekruttere leger til en lokal legevakt, eller at en egen legevakt blir veldig dyr om den skal erstatte legevakten på Ski. Pasientenes behov er andre og høyere i dag enn da vi hadde en lokal ordning.”
Mindretallet i kommunestyret har gjentatte ganger foreslått gjeninnføring av døgnkontinuerlig legevaktordning på Nesodden, men blitt nedstemt med vikarierende argumenter. Rødt har sammen med andre partier hatt flere underskriftskampanjer for kravet, og fått tusenvis av svar på at dette er noe Nesoddens befolkning vil ha tilbake! Intervjuet med Sandberg er en ny ansvarsfraskrivelse. Oppslaget på samme side i Amta, og en rekke liknende oppslag de siste årene, viser jo klart behovet. Med den nye samhandlingsreformen burde dette være på plass NÅ.
Spørsmål til Sandberg og/eller andre politikere som har trenert dette i årevis:
- Hvilke behov er det befolkningen har som vi ikke kan dekke gjennom lokal legevakt?
 
- Sammenlignbare kommuner som har egen legevakt bruker om lag 5 millioner på dette. Nesodden betaler over 3 millioner for legevakttjenestene på Ski. Er mellomlegget på knappe 2 millioner "veldig dyrt". Er det grunn nok til å gå mot? Må vi regne med større utgifter på Nesodden enn i sammenlignbare kommuner?
 
- Er ikke Nesodden kommune i stand til å skaffe kvalifiserte leger til en legevaktordning?
 
- Ser du/dere ikke at det viktigste behovet er å ha legevakt i nærheten? Det er svært mange som har store problemer med å komme seg til Ski på kvelds- og nattetid.
Vi vil ha døgnåpen legevaktsordning tilbake til Nesodden NÅ!

Rødt Nesodden
Eivnd Reiersen
Geir Christensen

Tuesday, September 25, 2012

Informasjon til innbyggerne eller hemmelige premisser?

Vi har fått henvendelse fra mange innbyggere som synes det er vanskelig å få ut informasjon fra kommunen. Å hindre folk tilgang til informasjon er en vanlig herkserteknikk som fratar mennesker muligheter til å bruke sine demokratiske rettigheter. (Hvordan diskuterer du med folk som vet noe du ikke får vite noe om)
Også for Rødt er det vanskelig å få ut informasjon fra kommunen. Et eksempel er de 13 spørsmålene vi stilte Rådmannen til boligsosial handlingsplan. F.eks spurte vi om hvordan rådmannen kom fram til at behovet for boliger til unge i etableringsfasen er ca 40 enheter? Dersom det er så få ungdommer som har vansker på boligmarkedet så har jo ikke kommunen så stor oppgave.
Vi fikk langt om lenge svar hvor rådmannen sier:
«Et tall bygget på de erfaringer og henvendelser boligkontoret har fått«
Lett oversatt så har Rådmannen tippet med utgangspunkt i hvor mange som har tråkket ned dørene i kommunen fordi de er i akutt krise. Det gjør det selvfølgelig mye lettere å hevde at rådmannens antakelse er alt for lav og at kommunen må tenke større i sitt boligsosiale arbeide.

Viktigere er reaksjonen fra Høyres Harald Tronvik på spørsmålene Rødt stilte: Han skriver til formannskapet (og AMTA):
«Selv om jeg har en viss forståelse for spørsmålene fra Rødt, så synes jeg de går langt ned i detaljer, særlig med tanke på at planen skal på høring. Et mere prinsipielt spørsmål er: hvor mye kan det enkelte medlem/enkelte parti pålegge rådmannen av ekstra arbeid før saken blir behandlet? Er det ikke formelt sett behandlingen i formannskapet, som avgjør hva man mener er nødvendig av ekstra arbeid/avklaringer?»Han tok saken opp i formanskapet og fikk lovnad fra ordfører om at spørsmålet skulle komme opp i formanskapsmøte.

Her ønsker altså Tronvik en regulering av hva slags informasjon det skal være mulig for partier eller enkeltmennesker å få. I formannskapet har Høyre og AP rent flertall. Skal de få rett til å nekte andre partier eller inbyggere informasjon de synes de trenger for å kunne diskutere/behandle en sak? Skal de gi seg selv myndighet til å beholde informasjon bak lukkede dører?

Rødt ønsker å styrke kommunens plikt til å gi informasjon og å svare på spørsmål fra alle innbyggere. Vi krever av formannskapet at de skjerper inn administrasjonens plikter etter offentlighetsloven samt utvikler en åpenhetskultur slik at alle innbyggere får mulighet til å delta i offentlig debatt og påvirke beslutningene. Det er en selvfølge at poitikere og publikum får svar på spørsmål i god tid før beslutninger taes, slik at grunnlaget for beslutningene blir best mulig. Vi må snu tendensen til mer lukkethet. Var det ikke noen som nylig snakket om mer åpenhet og mer demokrati?

Geir Christensen

Rødt

Friday, September 21, 2012

115 barn i barnehagekø: Hullete fikenblad fra Høyre

Nesodden har nå, straks etter opptaket , 115 barn i barnehagekø. Køen vil øke mye fram mot neste års opptak ettersom ca 20 barn fyller ett år hver måned.
Constanse Elmenhorst (H) skriver i AMTA 18/9 at det var enighet i kommunestyret om en målsetting om at alle barn skal få plass fra fylte ett år. Ingen barn kan tilbringe dagen blant målsettinger. Når Elmenhorst sammen med resten av Høyre og Arbeiderpartiet samtidig vedtok å legge ned Blomsterveien barnehage slik at kommunen så vidt har nok plasser til å oppfylle lovens minimumskrav så betyr abstrakte målsettinger lite.  
Elmenhorst skylder på at rådmannen hadde satt seg ut over kommunestyrets vedtak slik at videre drift ble vanskelig. Det blir sant i det øyeblikket Høyre får kommunestyret med på en kraftig reprimande til rådmannen. Den kommer nok ikke. Rådmannen kunne ikke gjøre noe slikt uten å være sikker på at et flertall i kommunestyret ville støtte ham. Han hadde ganske sikkert fått godkjenning fra ordfører Sandberg (AP) og varaordfører Gudmundsen (H) for dette løpet.
Høyre vil "ta tak" "sjekke behov" og "finne gode løsninger" Hva slags svada er dette?
Blomsterveien barnehage står tom. Den kan ta ca 20 barn så fort det blir ansatt personale. Den kan ombygges til å ta mange flere raskt. Elmenhorst er en dyktig fagperson som forstår hva det handler om. Jeg vil utfordre henne til å være med å fremme følgende interpellasjon i neste kommunestyremøte:
  1. Blomsterveien barnehage gjenåpnes så snart som mulig. Senest 1. januar
  2. Rådmannen legger fram prosjekt for utbygging av Blomsterveien barnehage så snart som mulig.
Høyre og AP prioriterte ikke å løse de vanskene familiene uten barnehageplass får. Elmenhorst kan ta kampen internt. Flertallet for nedleggelse var på to stemmer.
Geir Christensen
Rødt 
PS: Kommunen har stor mangel på førskolelærere. Det henger nøye sammen med at yrket er et lavtlønnsyrke som betales betydelig dårligere enn andre med tilsvarende lang utdannelse. (Kvinnelønn) Kommunestyret vedtok akkurat å ta 350000 av lønnsreserven for å øke sine egne godtgjørelser. Disse pengene kan vi godt omdisponeres til barnehagene for å skaffe nok kvalifisert personale.