Sunday, October 8, 2017

Gang- og sykkelveier utsettes nok en gang?

Slik presenterte vi utfordringene for trafikksikkerheten for 4 år siden. Ikke mye har skjedd siden.
I fjor vedtok kommunestyret en satsing på planlegging av gang- og sykkelveier etter at tiltak på dette området har stoppet opp i mange år (unntatt rundt Tangenten). Satsingen kan bli kortvarig.

I sitt budsjettforslag skriver rådmannen: «Kommunen har et stort etterslep på vedlikehold av kommunalt veinett, som rådmannen mener bør prioriteres foran regulering av fylkeskommunal gang - og sykkelvei. Derfor er midlene til regulering av gang – og sykkelvei tatt ut av økonomiplan 2018 – 2021 . Dette også med bakgrunn i at det ligger 4 mill kr ubrukte midler i budsjett 2017 til regulering fra tidligere bevilgninger.»

Det er ingen tvil om at kommunale veier må vedlikeholdes. Men det må bygges gang- og sykkelveier også. For Rødt er dette ikke enten eller, men begge deler. Vi vil foreslå å sette midlene tilbake og å pålegge rådmannen å få fart på dette arbeidet.

Geir Christensen
Rødt

No comments: