Sunday, May 3, 2020

Bomansvik: Overprøve sine egne?


Områdeplan med mulighet for mellom 2- og 300 hundre boliger er godkjent på Bomansvik. (Flere planer kommer.) En liten bit nederst må behandles på nytt p.g.a. saksbehandlingsfeil. Tidligere har dette lille området handlet om ca 10 eneboliger. Visstnok noe mere nå. Altså en ubetydelig del av utbyggingen.

I plan- og byggesaksutvalget 3 mars ble følgende vedtatt om dette område etter forslag fra AP og SV:

"Plan- og byggesaksutvalget ønsker å bevare det svært verdifulle landskapet i denne nedre del av BB1, et landskap som er gitt høyeste verdi i Grønn Plakat. Vi vil også bevare de to kulturminnene på stedet. Utbygging i dette bratte og kuperte området vil kreve store terrenginngrep og et boligfelt vil bli svært eksponert mot sjøen. Plan- og byggesaksutvalget sender saken tilbake til administrasjonen og ber om å få tilbake et forslag til reguleringsplan som regulerer området til LNF. Vi viser til rådmannens forslag alternativ 2 til Plan- og teknikkutvalget 27. 06. 2017, der nedre del var foreslått regulert til grønnstruktur/turdrag."
Vedtatt mot 3 stemmer (H og SP)

Hvorfor anke?

Vedtak i utvalg kan ankes inn for kommunestyret av et mindretall eller av ordfører. Jeg har på mine 13 år i kommunestyret opplevd mindre enn 5 mindretallsanker til kommunestyret fra utvalg. Aldri at ordfører har grepet inn og bedt kommunestyret overprøve et vedtak. Når Wickholm begrunnet hvorfor han ville ha saken på dagsorden 29. april sa han feilaktig at saken var ferdig i plan- og byggesaksutvalget. Han begrunnet aldri hvorfor han vil ha overprøvd vedtaket som hans eget parti stod bak. Høyre støttet tydelig ordfører.

Spørsmålet til Wickholm er altså:
Hvorfor mener ordføreren det er nødvendig å overprøve Plan og byggesaksutvalget i denne saken?

Geir Christensen
Rødt
No comments: