Thursday, April 25, 2013

Trafikksikkerhet - plunder og heft?

Svært mange kjemper for å trygge skoleveier og myke trafikanter. Nye gang- og sykkelveier, tryggere kryss og krysningspunkter ønskes. Hva er årsaken til at det tar sånn tid? De siste fem årene har vi ligget på stedet hvil med bare 7 km gang- og sykkelvei og nesten ingen utbedring av kryssinger.

Pengene ligger i at mange boliger blir ferdige fort. Gang- og sykkelveier, universell utforming, hensyn til biologisk mangfold osv spiser av profitten hvis boligspekulanter må betale. Nesodden kommune har ikke penger og fylket har bare begrensede midler. Da må menneskelige og miljømessige hensyn vike. Våre lokale politikere har stor forståelse for hensynet til profitt og snakker trafikksikkerhetstiltak bort.

Nesodden vokser og biltrafikken øker sterkt. Fra å være fredelige landeveier er fylkesveiene våre blitt tungt belastede trafikkårer. Myke trafikanter lever farligere. Kravene om trafikksikkerhetstiltak vokser raskt. Etter forespørsel fikk Teknikk- og Miljøutvalget nesten 100 henvendelser om trafikkfarlige steder på Nesodden i 2008. Inger Johanne Norberg og Teknikk- og Miljøutvalget la ned et betydelig arbeid for å få laget en samlet trafikksikkerhetsplan. Norberg er ute av politikken og Teknikk- og Miljøutvalget er lagt inn under Planutvalget hvor Erik Adland (H) har overtatt styringen. Han overtok en perm med materiale. Siden har ingenting skjedd. Nå kommer det bare runde formuleringer fra rådmannen: I utkastet til veiplanen, som nå er ute til høring, står det som et av mange uprioriterte tiltak: Utarbeide ny trafikksikkerhetsplan.

Rødt synes dette burde prioriteres og foreslo: Rådmannen bes legge fram trafikksikkerhetsplan i løpet av 2013. Inneholdende blant annet komplett gang- og sykkelveinett, løsninger for farlige veikryss og farlige veikrysninger. Forslaget ble nedstemt av AP, H og Frp. Vi prøvde igjen i mars hvor kommuneplanen skulle være: En kommuneplan som er et strategisk verktøy for tilrettelegging for gåing og sykling. Rødt foreslo følgende tillegg etter ønske fra bl.a. Vegvesenet: ...herunder trygge krysningspunkter av fylkesvei. Rekkefølgebestemmelser må sikre at boligfelt ikke bygges ut slik at barn må krysse usikret fylkesvei for å komme til skolen, aktiviteter og lignende.» Dette ble også nedstemt av AP, H og Frp.

Slik har det politiske flertallet – de tre høyrepartiene – gitt signal om at arbeidet med Trafikksikkerhet kan legges i skuffen. Uten klare reguleringsplaner og stort politisk trykk fra Nesodden blir vi ikke prioritert av Vegvesenet/Akershus fylke. Det er ille at flertallet på Nesodden ikke tar trafikksikkerhet særlig tungt. Men de er bare første hindring. Å riste penger ut av fylket og regjeringen er neste utfordring. Det går an å tvinge fram adskillig sterkere tempo i trafikksikkerhetsarbeidet. Starten er kanskje at alle de som er engasjert i sitt kryss eller sin gangvei går sammen og stiller politikerne til veggs rundt kravet: Komplett trafikksikkerhetsplan med tidsfrister nå!

No comments: