Wednesday, September 4, 2013

Skoklefallåsen: Selge tomter og mangle tomter?

Hvorfor skal kommunen selge tomter regulert til omsorgsformål?  Kommenen har solgt nesten alt og mangler tomter til kommunale formål.  Hva er behovet nå og i fremtiden for omsorgsboliger?

Skoklefall er regulert område tre ganger større en kommunens aktuelle planer.
Hva er begrunnelsen til Høyre og AP for å vedta selge resten av tomta regulert til omsorgsboliger?

Jeg vil utfordre AP på hvordan AP mener det harmonerer med lokalprogrammet, der det står: "Unngå privatisering og konkurranseutsetting av sentral kommunale oppgaver som helse, omsorg og skole."  Hva mener AP egentlig? Er ikke bygging av omsorgsboliger en del av omsorg eller bryter AP programmet og i tilfelle hvorfor?

Hva dette betyr for kommunens omsorgstilbud i fremtiden står det ikke et ord om. EØS-avtalen pålegger oss å åpne for konkurranse innen kommunale tjenesteområder der det allerede eksisterer en privat akrtør, så når AP og Høyre vedtar å selge tomter regulert til omsorg - betyr dette at vi er forpliktet til å legge ut omsorgsbolig bygging på markedet i for framtiden? Har dette konsekvenser for driften i fremtidige omsorgsboliger og i tilfelle hvilke?

Hvis disse omsorgsboligene ikke omsettes i det frie markedet, men skal kommunalt tildeles – hvorfor selge og påføre kommunen ekstrutgifter på å betale private utbyggere profitt istedenfor å bygge selv?
Hvis inntekter er formålet med salget, hvorfor reguleres område først til omsorgsboliger for deretter å bli solgt? Det gir kommunen lavere inntekter.

Reguleringsplanen som er vedtatt har nokså konkrete anslag på byggeomfang osv. Kjenner leder av plankomiteen, Erik Adland, interesenter som har planer for området?

Vedtak uten noen som helt vurdering av konsekvensene er uryddig. Det styrker mistanken om at det finnes planer på bakrommet som allmenheten ikke får høre om.

Geir Christensen
Rødt

No comments: