Thursday, June 28, 2018

Boligbygging årlig: 100 – 150 – 500?

Diskusjonen om bygging av 100 eller 150 boliger årlig i utkastet til ny kommuneplan virker som en lek med tenk på et tall. Administrasjonen bekreftet på møtet på Tangenten 14/6 at det i planen ikke ligger noen mekanismer som begrenser boligbyggingen ut over vedtak i de enkelte reguleringsplanene. Der synes aldri totalvirkningen. Administrasjonens egne prognoser sier rask øking til over 500 boliger årlig:

«Boligprognose
Boligprognosen er per 16.05.18. Dette er skjønnsmessig vurdering om når kjente boligprosjekter kan
antas å være ferdigstilt. Jo lengre frem i tid, jo større usikkerhet er det knyttet til realisering.
Hovedformålet med prognosen er å skaffe en oversikt over forventet befolkningsvekst, spesielt med
sikte på kretsbelastning for barnehage, skole og andre strukturforhold.»

Forventet boligbygging
År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 senere sum
Totalt 146 151 192 258 220 483 562 458 374 2844
I Myklerud 30 84 47 39 63 278 297 284 185 1307

Her er altså bare kjente boligprosjekter med, og de er svært nøkternt regnet. Hvis jeg husker rett, sa Arve Ruud at her var bare 300 boliger på Fagerstrand brygge regnet inn, mens utbygger ønsker 800. Den mye omtalte økolandsbyen med inntil 600 boliger er ikke med og heller ikke det nylig lanserte prosjektet kalt Ruud miljøgrend med 400 boliger, bare for å nevne litt.
Vi står altså foran en formidabel byggeboom som ikke forslaget til kommuneplan prøver å begrense på noen måte. Tvert imot arbeides det iherdig for å få til mer bygging enn det som det egentlig er rom for innenfor sentrale bestemmelser.

Det er viktig å merke seg at denne byggingen skjer i et område med svært høye tomtepriser. Alle boliger skal bygges til «markedspris», altså for den bedrestilte delen av befolkningen. Vi selger  ut Nesodden sine naturperler til det kjøpesterke publikumet i Oslo-området og lager overklassegetto på Nesodden. Disse vil vi med dagens plan få til Nesodden framfor Ski og Ås, hvor fylket ønsker å konsentrere utbyggingen. Ingen av disse boligene vil være oppnåelige for den tredjedelen av dagens ungdom som nå er utestengt fra å eie sin egen bolig.

Sett tak

Alle som mener et skvatt om å begrense boligbyggingen til 100 eller 150 boliger må altså krever effektive tiltak. Det enkleste er sannsynligvis å innføre reguleringsbestemmelser. «Det gies ikke byggetillatelse til mer enn x antall boliger årlig».

Uten slike begrensinger vil den reelle boligpolitikken være:
La utbyggere bygge hva de vil, så fort som vi kan få til, uten å tråkke for hardt på sentrale myndigheter sine vilkår.

Ønsker vi andre prioriteringer som:
  • Sosial boligbygging
  • Arbeidsplasser
  • Vern av miljø og naturverdier
kreves en helt annen plan som tar sikte på å styre kapitalkreftene.

Geir Christensen
Rødt

1 comment:

Anonymous said...

Fylkesmann spør hvorfor har Nesodden Kommune økt antall fra 100 til 150 nye boligene per år?
Statistisk Sentralbyrå har prognose for Nesodden 50 bolige i året.....
Så hvem er disse Overordnete vi hørte om på Tangenten??????