Sunday, June 24, 2018

Boligpolitikk: Festtaler og virkelighet

Tone Frønes fra Arbeiderpartiet(AMTA 20/6) liker ikke min påstand om at AP har klokkertro
Priskrig - bud på over 10 milliner skriver AMTA. Hva bygges av billige boliger?
på markedet og at AP har stemt mot alle forslag om sosial boligbygging. Kommunen, med Aps stemmer, har ikke har ingen strategi for bygging av billige boliger utenfor «markedet». En opptelling av hva som er bygget de siste 10 årene er beviset
. Hennes svar består av «festtalevedtakene» til kommunestyret. Men det går ikke ann å bo i en «strategi» eller festtale. Sosial boligbygging er mange boliger med lav kjøpspris og/eller lav husleie.

Rådet til å flytte?

Det som står i rådmannens innstilling må endres av kommunestyret dersom vi ikke vil ha det slik. I saken om satser for økonomisk sosialhjelp står det «Brukere som er i full jobb samtidig som de blir avhengig av økonomisk sosialhjelp blir anbefalt å flytte til kommuner med rimeligere boutgifter slik at de har mulighet til å bli økonomisk selvhjulpne». Muntlig kan hverken Frønes eller rådmann endre dette.
Vi vil foreslå dette endret på første kommunstyremøte til høsten. Da får Frønes mulighet til å faktisk forandre akseptert politikk.

Striden i kommunestyret

Jeg skal ikke gå gjennom alle forslag Arbeiderpartiet har stemt mot, bare ta det aller siste fra kommunestyremøtet i mai:
I kommuneplanen stadfester kommunen «markedspolitikken» bl.a. her:
«Utbyggingsavtaler kan regulere at kommunen eller andre skal ha fortinnsrett til å kjøpe en andel av boligene innenfor et avgrenset område til markedspris»
Rødt foreslo å ta ut «til markedspris». Hensikten er at kommunen skal undersøke mulighetene for å kunne få til billigere boliger. F.eks kunne søke om dispensasjon fra lovverket for å kunne stille krav om at kommunale boliger og/eller borettslag med husleieregulering innen større utbygginger skal kunne fritaes for tomtekostnader m.m.
Frønes og Arbeiderpartiet stemte for markedet – som vanlig. Alternativet ble ikke engang med på høringen. Grunnleggende for sosial boligpolitikk er å hindre spekulanter i å kunne ta store profitter med kunnstig høye kjøps- eller leieprisen på boliger. Er det dette Frønes og AP oppfatter som urealistisk?
Jeg vet ikke hvilke holdninger Frønes eller andre i AP har i sin sjel. Bare hva de gjør når de stemmer i kommunestyret. Om Frønes har andre holdninger så må hun sørge for at de kommer til uttrykk i politiske handlinger.
Et Arbeiderparti som faktisk tok opp i gjen sosial boligbygging ville være fint. Men det blir nok som å vente på Godot.

Geir Christensen

Innlegget til Tone Frønes: 

Boligpolitikken

Nei, Geir Christensen: Arbeiderpartiets representanter i Nesodden kommunestyre har ikke klokkertro på «markedet».
I ditt innlegg i Amta 14. juni viser du til at Nesodden Arbeiderpartis representanter konsekvent har stemt mot vedtaksforslag som ville gjøre boligpolitikken mer ansvarlig. Vet ikke hvilke vedtaksforslag du sikter til. Men det er riktig av vi sjelden støtter vedtaksforslag fra Rødt, fordi vi mener de er urealistiske.
Nesodden Arbeiderparti er opptatt av sosial boligbygging og at den nye kommuneplanen må legge til rette for det. Derfor etterlyste jeg en oversikt over de eiendommer som kommunen eier, og administrasjonen ga oss en fin oversikt. Som kjent er det enklere å få til en sosial boligbygging der vi selv eier tomtene.
Den 30.11.17 behandlet Helse og omsorgsutvalget
Jeg reagerte på setningen og tok opp at det ikke stemte med Samfunnsdelen i den nye kommuneplanen der det under «Godt boligsosialt arbeid» heter
*Aktivt tilrettelegger i boligsosialt arbeid. Kommunen legger til rette for at ingen skal være bostedsløse.
*Kommunen har differensierte boliger tilpasset ulike behov.
*Utarbeider strategi for «fra leie til eie».
Jeg tok det opp igjen i kommunestyret og rådmannen bekreftet at ingen blir bedt om å flytte fra kommunen. Under arbeidet med samfunnsdelen hadde ikke jeg inntrykk av at noen representanter gikk mot forslagene under «Godt boligsosialt arbeid».
Det er derfor drøyt av Rødt å tillegge kommunestyrets representanter holdninger vi ikke har. Når vi vedtar kommuneplanens samfunnsdel, så vedtar vi også at kommunen skal ha differensierte boliger tilpasset ulike behov. Jeg regner med at også Rødt stemmer for det.

Tone FrønesNo comments: