Monday, May 28, 2018

Får du tjenestene du har krav på?

Frenetisk «sparing» kan medføre at brukerens beste blir nedprioritert.
I en del tilfelle har Fylkesmannen sagt at tjenestene ikke tilfredsstilt de minimumskrav som loven stiller. At informasjonen du får i møte med kommunen ikke er fullstendig har vi flere eksempler på. Vi har også eksempler på at ansatte har fått kritikk for å gi pårørende informasjon om mangler ved tilbud.  Sjekk derfor om tilbudet du får er faglig tilfredsstillende. Dersom du er i tvil bør du klage.

Noen sjekkpunkter:
 

  • Kommunen tilbyr det de har tilgjengelig – ikke det brukeren trenger.  Ved helse- og sosialtjenester er det brukernes behov som skal være i sentrum. I kommunen er økonomiske innsparinger i fokus og da kan lett «billige» alternativer som ikke er i samsvar med brukernes behov bli anbefalt.
  • «Kommunen har ikke noe slikt tilbud.»  Etter omfattende nedskjæringer kan det ofte være «sant» men usant i den forstand at kommunen er forpliktet til å skaffe det. Det kan handle om faglig kvalitet på helsetjenester eller f.eks. enetimer dersom gruppearbeid ikke fungerer osv.  Det skal fremdeles handle om hva som brukeren trenger, ikke om hva kommunen «har».
  • Kommunen kjenner ikke til nye krav eller metoder.  Med svært stramme budsjetter er ikke kommunen alltid oppdatert og det kan være nødvendig å undersøke muligheter selv.
  • Kommunen gir ikke informasjon om klagerett og tidsfrister.
I en del saker har kommunen avvist klagene, mens de likevel blir felt av fylkesmannen etterpå.  
 

Mange taper klagesakene sine, selv om de er berettiget.  For å vinne klagesaker må man forstå systemet og stille riktige spørsmål.  Fylkesmannen er en juridisk instans. Han svarer ikke på om tilbud er gode eller dårlige, eller tar stilling til det skjønnet kommunen har gjort. . Han vurderer bare om  lovens minimumskrav er brutt. Dette er ikke lett å begrunne i forhold til et lovverk som er nokså rundt og snakker allment om «forsvarlighet».  Forskrifter er ofte litt mer spesifisert.   Alle «enkeltvedtak», som  fattes når du søker kommunale tjenester kan ankes.  For å få formulert klager godt nok anbefales at du søker hjelp hos organisasjoner som har erfaring.
 

Mer om hvordan du klager kan leses her:
http://www.nesoddposten.no/far-du-riktig-hjelp-av-kommunen/#more-17524 

No comments: